Skyteskivene på riflebanen

Riflebanen ved Abornes skytebaner drives i samarbeid med Ringvassøya skytterlag.

Ringvassøy skytterlag er organisert under Det Frivillige Skyttervesen.

Her vil det være mulighet for treningsskyting samt oppskyting til jaktprøven.

 

Om storviltprøven:

Storviltprøven er todelt og foregår ved at det skytes to ganger 15 treningsskudd, og så en oppskyting med 5 skudd som skal sitte i ringen på rein-skiva. For treningsskuddene er det ingen spesielle krav til ammunisjonen, men på prøven må det brukes godkjent jaktammunisjon. Dette i tråd med det overordnede målet for storviltprøven, som er å sikre at våpenet er innskutt når jakta starter.
 
I henhold til forskrift om våpen og ammunisjon for storviltjakt, og skyteprøven for storviltjegere, så skal det til norsk storviltjakt bare brukes ammunisjon som oppfyller følgende krav:

 

§ 2-2. Til jakt på elg, hjort, villsvin og villrein er det ikke tillatt å bruke ammunisjon med kulevekt under 9 gram (139 grain). For ammunisjon med kulevekt mellom 9 og 10 gram skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100 . For ammunisjon med kulevekt på 10 gram (154 grain) eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100 .

§ 2-3. Til jakt på elg, hjort, villsvin og villrein er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.). Det samme gjelder for jakt på rådyr og gaupe når jakten utøves med rifle.